Generelle vilkår

Generelle vilkår


SRF:s vilkår for pakkerejser

SVENSKA RESEBYRÅ- OCH ARRANGÖRSFÖRENINGENS VILKÅR FOR PAKKEREJSER

Følgende vilkår regulerer aftaleforholdene mellem rejsearrangør, som er medlem i Svenska Resebyrå- och arrangörsföreningen (i det følgende ”arrangøren”), og rejsende ved køb af pakkerejse.

Udover disse vilkår kan arrangøren (OLKA Sportresor AB) også opstille kompletterende eller særskilte vilkår, vises neden i kursiv tekst.

1. Indledende bestemmelser

1.1 Hvad er en pakkerejse?

1.1.1. Med ”pakkerejse” afses ett arrangement som har udformets før aftale træffes og som består af
- transport og
- indkvartering eller
- nogen af disse tjenester i kombination med nogen turistetjeneste som udgør en ikke uvæsentlig del af arraegementet og som ikke er direkte knyttet til transport eller indkvartering

1.1.2. I tillæg er det et vilkår, at arrangementet varer mer end 24 timer eller indbefatter overnatning og sælges eller markedsførers for et fælles pris eller for forskellige priser som er knyttet til hverandre.

1.2 Den rejsendes generelle skyldigheder

1.2.1. Den rejsende er ansvarlig for at ham/hun indehar et helt og gyldig pas og øvrige dokumenter som er nødvendige for rejsens gennemførende og, om forholdene kræver, visum og nødvendige vaccinationer.

1.2.1.1 Rejsende som er under 18 og rejser uden målmand behøver vise skriftlig bevidnelse ved booking af rejse (gælder ved booking til Playitas). Bevidnelsen må indeholde skriftligt godkendende af målmand.

1.2.2. Den rejsende ska for samtlige i pakkerejsen indgående flyvninger ha afsluttet check-in i samsvar med rejseplanen eller anden anvisning.

1.2.3. Den rejsende ska rette sig efter de ordningsbestemmelser som foreskrives af arrangøren eller som gælder for de tjenester som indgår i pakkerejsen som hotel, lufthavner, transportmiddel etc.

1.2.4. Den rejsende ska altid optræde så at de medrejsende ikke bliver besværede. Grove overtrædelser kan lede til at den rejsende af arrangøren eller af dennes representant afvises fra videre deltagelse i rejsen. Den rejsende får i sådanne tilfælder selv ordne hjem-transport og bære de kostnader som opkommer i forbindelse hermed.

1.2.5. Den rejsende ska ved aftalets indgående oplyse arrangøren om nationalitet, inkluderer oplysninger om indehav af svenskt eller udenrigs pas og eventuelle dobbelte medborgerskab, for at arrangøren ska kunne opfylde sin skyldighed at informere om eventuelle pas- og visumtvang. Arrangørens skyldighed at informere om pas- og visumtvang gælder kun i forhold til EES-medborgere.

1.2.6. Den rejsende ska omgående efter modtagelsen nøje gå igennem bekræftelse, billetter og øvrige rejsepapirer og kontrollere at opgaverne stemmer overens med hvad som har blevet aftalt og at samtlige navn er stavede på samme sett som i paset. Eventuelle fejlagtigheder ska omgående meddeles arrangøren.

1.2.6.1 OLKA Sportsrejser tar ikke ansvar for at pas ikke stemmer overens med flybillet før afrejse om ikke den rejsende kontrolleret navn på bekræftelse. Fejlstavet navn kan indebære kostnad for navnændring eller ny flybillet.

1.2.7. Den rejsende ska omgående meddele arrangøren eventuelle ændringer af adresse, e-postadresse, telefonnummer eller andre opgaver af betydning for arrangørens muligheder at kontakte den rejsende.

1.2.8 Den rejsende ska følge eventuelle af arrangøren angivelser for refundering af flyvninger, som indgår i individuelle rejser og pakkerejser uden rejseleder. Svigt at på nyt bekræfte medfører at berørte flyselskab har rett at disponere de reserverede pladserne, og at den rejsende dermed kan miste retten at bruge resterende flyvninger.

1.2.9. Den rejsende ska løbende holde sig opdateret om afrejsesteder og afgangstider, gennem at eksempelvis omgående efter ankomst til en lufthavn opsøge informationsskærmer og kontakte lufthavnpersonale ved tvivl om hvilken terminal eller udgang flyet afgår fra. Disse opgaver ændres ofte, hvilket ligger udenfor arrangørens kontrol.

1.2.10. Hvis den rejsende ikke har iagttaget ovenstående skyldigheder, kan ham/hun ikke fremstille krav med effekt mod arrangøren, formidler eller under­leverandør til pakkerejsen for de konsekvenser som den rejsendes svigt at følge disse skyldigheder medfører.

1.2.11. Alle ændringer og eventuell afbestilling ska gøres af den hovedrejsende. Refundering ved afbestilling sker til den hovedrejsende. Den hovedrejsende ansvarer for at give arrangøren korrekte kontaktopgaver så at ham/hun kan nås af viktige meddelelser. Den hovedrejsende ansvarer for at videreformidle viktig information til øvrige rejsende.

1.3. Pris og aftalte tjenester

1.3.1. Opgaver i brochurer og kataloger, omfattet Internet, er inkluderet i aftalet. Opgaverne er bindende for arrangøren, om ikke denne specifikt i katalogen eller brochuren har forbeholdt sig retten at gøre ændringer og den rejsende har fått information om sådane ændringer før aftalet indgås.

1.3.2. Den rejsende ska betale rejsens pris senest ved den tidspunkt som fremgår af aftalet. Arrangøren har rett at ta ud en første delbetaling i forbindelse med at aftalet træffes (anmeldelseafgift). Om rejsens fulde pris ikke betales ved aftalets indgåelse, ska resterende beløb betales ved af arrangøren angiven tidspunkt.

1.3.2.1 Anmeldelseafgiften fremgår af bekræftelsen. Slutbetaling 30 dager før afrejse. Ved booking af rejse senere end 30 dager før afrejse gælder fuld betaling omgående.

1.3.3. Prisen ska angives på sådant vis at hele rejsens pris tydelig fremgår. Det ska omfatte alle i aftalet indgående tjenester og obligatoriske tillæg, skatter og afgifter.

1.3.4. På destinationsbyen kan det forekomme krav på lufthavnafgifter, indtrædesafgifter og andre lokale afgifter, som det ikke er muligt at få betalt for når aftalet indgås, då disse beror på lokale regler eller på at ekstra tjenester bruges som ikke indgår i aftalet.

1.3.5. Om ikke andet specifikt fremgår, er rejsens pris baseret på indkvartering i delet dobbeltværelse. Ønskes indkvartering for kun en person har arrangøren rett at ta ud tillæg for enkeltværelse, uanset om dette sker efter aftalets indgående eller om det sker som en konsekvens af en efterfølgende uforudsett hændelse, f.x. at medrejsende bliver syg. Eventuellt krav på enkeltværelsestillæg kommer at faktureres den rejsende umiddelbart efter at arrangøren fått information om eller på andet sett konstateret ændringen.

1.3.6. En forbindelserejse eller et specialarrangement indgår i aftalet kun om disse solgts eller markedsførts tilsammen med hovedarrangementet for en fælles pris eller for forskellige priser som er knyttet til hverandre.

1.3.7. Eventuelle særskilte tjenester/prestationer på den rejsendes forespørsel indgår i aftalet kun om disse specifikt bekræftets af arrangøren.

1.3.8. Dersom det for en pakkerejse opstilles et krav på et mindste deltagerantal for at rejsen ska gennemføres, ska det af arrangørens markedsføringsmateriale fremgå hvor mange deltagere som kræves for at rejsen ska gennemføres og den tidspunkt når den rejsende senest ska ha fått information om at rejsen ikke bliver af. Opnås ikke det mindste antal deltagere, som kræves for at rejsen ska gennemføres, har arrangøren rett at indstille rejsen. Den rejsende har i sådane fald ikke rett til skadeserstatning.

1.3.8.1 For samtlige busrejser med OLKA Sportsrejser kræves at mindst 40 rejsende bestiller rejsen for at denne ska gennemføres om ikke andet angives. For grupperejser med fly specificeres mindste antal rejsende som må booke rejsen i hvert enkelt fald.

1.3.9. Arrangøren ska før aftalet indgås oplyse den rejsende om pas- og visumtvang og sådane helsebestemmelser som bliver aktuelle under rejsen.

1.3.10. Arrangørens skyldighed at informere om hvad som gælder om pas og visum, gælder kun for medborgere i stater inden Europeiske økonomiske samarbejdsområdet (EØS). Er ikke den rejsende medborgere i en sådan stat, ansvarer den rejsende selv for at finde ud hvad som gælder om pas og visum.

1.3.11. Arrangøren ska før aftalet indgås give den rejsende oplysninger om muligheden at tegne rejseforsikring og/eller eventuell afbestillings­forsikring/beskyttelse. Dersom arrangøren tilbyder afbestillings- og/eller forsikringsbeskyttelse, må den rejsende oplyse arrangøren om dette senest når aftale om køb af pakkerejse indgås.

1.4. Aftalets indgående

1.4.1. Aftalet bliver bindende for parterne, når arran­gøren skriftligen har bekræftet den rejsendes booking. Arrangøren ska bekræfte den rejsendes booking uden forsinkelse.

1.4.2. Arrangøren kan dog i stedet bestemme at aftalet bliver bindende for parterne når arrangøren skriftligen har bekræftet den rejsendes booking og den rejsende inden aftalt tid betalet anmeldelseafgift eller, om nogen anmeldelseafgift ikke ska betales, hele rejsens pris efter arrangørens anvisninger. Sådan bestemmelse ska tydelig fremgå af arrangørens vilkår.

1.4.3. Betaler ikke den rejsende i henhold til aftalet, har arrangøren rett at hæve aftalet. Ved en sådan hævning har arrangøren rett til betaling af det beløb som den rejsende skulle ha betalet, om den rejsende hade afbestillt rejsen i henhold til arrangørens afbestillingsvilkår.

2. Ændring af aftalet

2.1. Prisændringer

2.1.1. Indtræffer kostnadsøgninger for arrangøren efter det at aftalet i henhold til 1.4 oven blevet bindende for parterne, får arrangøren høje prisen for rejsen med et beløb som modsvarer kostnadsøgningerne om disse beror på:
- ændringer i transportkostnader, inkluderet brændstofpriser,
- ændringer i skatter, bompenge og afgifter eller afgifter for visse tjenester, som lufthavn-, havn-, landings- og startafgifter,
- ændringer i valutakurser, som anvendes ved beregning af prisen for pakkerejsen.

2.1.2. I sådane fald får prisen højes med et beløb som modvarer den rejsendes andel af den kostnadsøgning som arrangøren berøres af for gennemførendet af aftalet. Om f.x. en afgift i henhold til punkt 2.1.1. oven øger med 100 kronor for hvert rejsende får prisen højes med samme beløb.

2.1.3. Rett til prisøgning i henhold til oven foreligger kun om kostnadsøgningen overstiger 100 kr.

2.1.4. Prisen får ikke højes under de sidste 20 dagene før den aftalte afrejsedagen. Arrangøren ska så snart som muligt underrette den rejsende om prisændringerne.

2.1.5. Rejsens pris ska på modsvarende sett sænkes, om arrangørens kostnader mindsker tidligere end 20 dager før den aftalte afrejsedagen, af samme grund som oven angivets. Ved kostnadsmindsking ska prisen sænkes kun om kostnadsmindskingen overstiger 100 kr.

2.2. Overføring af pakkerejse

2.2.1. Den rejsende har rett at overføre rejsen til anden person. Det er dog en forudsetning at den som pakkerejsen overføres til, opfylder de af arrangøren, ved aftalets indgående, specificerede nødvendige vilkåren og kraven for deltagelse i pakkerejsen. Retten at overføre rejsen kan helt eller delvis begrænses af arrangøren, om en overføring ikke er mulig på grund af vilkår som opstilles af underleverandør. Dersom f.x. en flybillet i henhold til flyselskabets vilkår ikke får overføres, indebærer en overføring af pakkerejsen at den rejsende ikke får nogen tilbagebetaling for flybilletten og at den, som rejsen overføres til, må købe en ny flybillet. Begrænsninger i retten at overføre en rejse ska altid tydelig fremgå af aftalet.

2.2.2. Den rejsende og den som pakkerejsen overføres til ansvarer solidarisk for det beløb som forbliver at betale for rejsen og for samtlige ekstra kostnader, som følger af overføringen. I tillæg har arrangøren rett til rimelig kompensation for det ekstraarbete som denne har til resultat af overføringen.

2.3. Ændringer efter aftalets indgående

2.3.1. Den rejsendes ønskemål om ændringer før afrejse.

2.3.1.1. For ændringer efter aftalets indgående af rejsens tidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltagere etc. har arrangøren, udover kompensation for de faktiske kostnaderne som ændringen medfører, rett at ta ud en administrativ kostnad.

2.3.1.2. Efter at aftalet blevet bindende er det ofte ikke muligt at gøre ændringar i de aftalte tjenesterne. Dette kan gjælde for eksempelvis cruise, flybilletter og hotelværelse, hvilket ska fremgå af aftalet. Den rejsende har ved ændringer derfor ikke rett til tilbagebetaling af den del af pakkerejsens pris som udgøres af kostnaden for disse tjenester.

2.3.2. Arrangørens ændringer/indstilling før afrejse.

2.3.2.1. Dersom arrangøren må indstille rejsen eller om den ikke kan gennemføres som aftalt, ska den rejsende snarest muligt informeres om dette.

2.3.2.2. Dette gælder dog ikke for ændringer eller afvigelser, som kan anses være af mindre betydning for den rejsende.

2.3.2.3. Dersom ændringen medfører at rejsens økonomiske verdi bliver mindre, har den rejsende rett til reduktion af prisen.

2.3.2.4. Er de af arrangøren gjorde ændringerne i aftalet væsentlige, eller indstilles rejsen uden at den rejsende er skyld hertil, kan ham/hun:
- indstille aftalet og få tilbage hele det beløb, som ham/hun betalet i henhold til aftalet, eller
- deltage i en anden pakkerejse, om arrangøren kan tilbyde dette.

2.3.2.5. Den rejsende ska, inden rimelig tid efter at ha modtaget meddelelse om ændring eller at rejsen indstilles, underrette arrangøren om sitt valg.

2.3.2.6. Har kompensationsrejsen et mindre verdi end den initiale pakkerejsen, ska arrangøren betale tilbage prisforskellen til den rejsende.

2.3.2.7. OLKA Sportsrejser ansvarer ikke når evenement, som eksempelvis fodboldrejser, bliver flyttet, afbrudt eller indstillet , f.x. indrømmes ikke nogen tilbagebetaling for eventuelle afbestillinger om evenement flyttes fra planeret dag til anden hellig- eller hverdag. Om evenementet indstilles på grund af dårligt vejr gælder billetten for det nya evenementdatoet og OLKA er ikke erstatningsskyldige for eventuelle rejsekostnader.

Ved evenementændring som medfører at evenementet sker udenfor booket flytid gælder følgende:
1) OLKA hjælper i første hånd til med billet til andet evenement under rejsetiden.
2) Om den rejsende heller vil booke om fly og hotel for at kunne se det oprindelige evenementet hjælper OLKA Sportsrejser til med ombooking til bedste mulige pris for den rejsende.

2.3.2.8. Tidsplanen, som eksempelvis ændrede flytider udrejse og/eller hjemrejse, er udenfor OLKA Sportsrejsers kontrol. OLKA Sportsrejser fratager sig alt ansvar og henviser dere til aktuelt flyselskab.

2.3.3 Arrangørens ændringer efter afrejse.

2.3.3.1. På grund af senere indtræffede omstændigheder kan det hænde at arrangøren efter afrejse ikke kan tilbyde deler af de aftalte tjenestene. I sådane fald ska arrangøren tilbyde kompensationsarrangementer.

2.3.3.2. For visse pakkerejser, kan det på grund af disses specielle karakter være svært at forudse det eksakte forløbet. Ændrede naturforhold, vejomlæggelser, politiske hændelser m.m. kan medføre at arrangøren tvinges gøre ændringer i rejseplanen. Arrangøren ska i sådane fald om muligt tilbyde den rejsende kompensationsarrangement. Om ændringen medfører en forværring for den rejsende kan denne ha rett til kompensation og/eller prisfradrag.

2.3.3.4. Om ændringer i de aftalte tjenestene i henhold til 2.3.3.1 eller 2.3.3.2 beror på omstændigheder udenfor arrangørens kontrol, som denne ikke rimelig kunde forventes ha regnet med når aftalet indgikks og hvilkas resultater ikke denne heller rimelig kunde ha unngått eller overvunnet, har den rejsende ikke rett til erstatning. Om ændringer beror på underleverandør som arrangøren har lejet er arrangøren fri fra erstatningbeskyttelse kun om det beror på en omstændighed udenfor underleverandørens kontrol.

3. Aftalets ophørende

3.1. Den rejsendes afbestilling af pakkerejsen – generelle bestemmelser

3.1.1. Den rejsendes afbestilling af rejse ska ske på sett som specificeres i aftalet. Om ikke andet fremgår ska opsigelsen ske skriftligen.

3.1.2 Den rejsende har rett at afbestille rejse. Ved den rejsendes afbestilling har arrangøren rett at få kompensation for de kostnader som går ud over arrangøren til resultat af afbestillingen.

Arrangøren kan i sine kompletterende vilkår angive rimelige standardiserede afbestillingsafgifter på grundval af tidspunkten for afbestilling.

Dersom det ikke finds nogle standardiserede opsigelseafgifter, har den rejsende rett at få tilbage pakkerejsens pris med afdrag for sådane kostnader som arrangøren ska betale. Arrangøren ska på forespørsel af den rejsende skriftligen rapportere hvordan kostnaderne har beregnets.

3.2. Den rejsendes og arrangørens rett at fratræde aftalet på grund af force majeure

3.2.1. Både arrangøren og den rejsende har rett at fratræde aftalet, om det efter det at aftalet har blevet bindende for parterne, på eller i nærheden af rejsemålet eller udefter den planerede ruten indtræffer naturkatastrofe, krigshandling, generalstrejke eller anden indgribende hændelse, som væsentligt påvirker rejsens gennemførende eller forholdene på rejsemålet ved den tids­punkt då rejsen ska gennemføres. Dersom den rejsende eller arrangøren fratræder aftalet med støtte af denne bestemmelse, har den rejsende rett at få tilbage hvad ham/hun betalt i henhold til aftalet. Om arrangøren fratræder aftalet med støtte af denne bestemmelse, har den rejsende ikke rett til kompensation.

3.2.2. Bedømmelsen af om en hændelse ska anses udgøre en sådan hændelse som anges i 3.2.1., ska gøres med hensyn til offisielle udtalelser fra svenske og internationelle myndigheder. En frarådelse af Utrikes­departementet fra rejser til det aktuelle rejsemålet ska anses som en sådan hændelse.

3.2.3. Den rejsende har ikke rett at afbestille med støtte af 3.2.1, om ham/hun ved aftalets indgående kendte til at sådan indgribende hændelse, som afses i denne punkt, forelå eller om hændelsen var generelt kendt.

3.2.4. Dersom den rejsende ikke har rett at afbestille rejsen med støtte af 3.2.1 men selv afbestiller, gælder afbestillingsreglene i punkt 3.1.

3.2.5. For rundrejser gælder, at den rejsende kun har rett at afbestille sådan del af pakkerejsen som berøres af den indgribende hændelsen. Om denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del af pakkerejsen, har dog den rejsende rett at afbestille hele rejsen.

3.3. Afbestillingsbeskyttelse og afbestillingsforsikring

3.3.1. Dersom den rejsende har træffet aftale om afbestillingsbeskyttelse eller afbestillingsforsikring, kan rejsen afbestilles i henhold til de vilkår som gælder for afbestillingsbeskyttelsen eller afbestillingsforsikringen. 

4. Feil og brister

4.1. Reklamation

4.1.1. Ved fejl i de aftalede tjenestene, ska den rejsende omgående, efter at ham/hun har merket eller burde ha merket fejlet, reklamere til rejsearrangøren, dennes representant eller til den underleverandør, som fejlet bekymrer, for at give arrangøren mulighed at afhjælpe fejlet. Reklamation ska om muligt ske på rejsemålet.

4.1.2. Den rejsende ska om muligt forsikre sig om at reklamationen bliver dokumenteret i skriftlig form af arrangøren eller dennes underleverandør på plads.

4.1.3. Den rejsende får ikke påberåbe fejl, om reklamation ikke skett i i henhold til hvad som siges oven.

4.1.4. Krav på erstatning eller prisafdrag ska snarest efter rejsens afslutning fremføres til rejsearrangøren.

4.1.5. Fremføres krav på grund af fejl i de aftalte tjenestene senere end to månader fra den tidspunkt, då den rejsende mærker eller burde ha mærket fejlet, anses den rejsende ha mist retten at påberåbe fejlet.

4.2. Afhjælpende af fejl

4.2.1. Tilbyder sig arrangøren at afhjælpe fejlet, kan den rejsende ikke kræve prisafdrag eller hæve aftalet, forudsatt at afhjælpendet sker inden rimelig tid og uden ekstra kostnad eller væsentlig ulempe for den rejsende.

4.2.2. Den rejsende ska altid i muligast udstrækning begrænse skade.

5. Begrænsninger i arrangørens kompensations­ansvar

5.1. Arrangørens ansvar for krav på grund af skada eller fejl er begrænset til ved hvar tid gældende beløpgrænser, som fremgår af Warszawa- og Montrealkonventionerne (for luftfart) og Atenkonventionen (for transport på sø- og vandvejer). Arrangørens ansvar kan derfor ikke overstige det, som gælder for den eller de under­leverandører, som har det direkte ansvaret for den mangelfulde tjenesten.

5.2. Flyselskaberne har direkte ansvar for transportens korrekte gennemførende i henhold til Warszawa- og Montrealkonventionerne, EU-forordning 889/2002, EU-forordning 261/2004 og luftfartsloven.

5.3. Ovenstående medfor at den rejsende ved forsinket, mistet eller skadet bagage i første hånd ska reklamere til og stille sine krav mod det aftalssluttende eller transporterende flyselskabet. Kraven ska stilles så snart hændelserne kommer til den rejsendes bevidsthed.

Tab- eller skadeanmeldelse ska om muligt gøres på ankomstlufthavnen, da en skaderapport (sk. PIR-rapport) ska oprettes.

5.4. Arrangøren ansvarer ikke for mediciner, eventuelle værdigenstand som kamera, kontanter, smykker m.m., som forvarets i indstjekket bagage. Visse flyselskab tilbyder en særskilt forsikring for tyveriattraktive ting. Særskilt deklaration ska i sådane fald gøres direkte til flyselskabet ved indtjekking.

5.5. Det ska særskilt opmærksommes, at flyselskaber ofte har fælles aftal om hur de tar hånd om hverandres flyvninger. For at lette for den rejsende ved klager og besvær har ham/hun i henhold til Montrealkonventionen altid rett at selv vælge, om kravet ska stilles til det flyselskab som står på rejsedokumentet (det aftalssluttende) eller det flyselskab som faktisk udfører transporten (det transporterende).

6. Tvister

6.1. Parterne bør forsøge løse tvist som gælder tolk­ingen eller tillempingen af aftalet gennem forhandlinger. Om parterne ikke kan enes, kan tvisten prøves af Allmänna reklamationsnämnden eller af almen domstol.

Disse vilkår har tagets frem af Svenska Resebyråföreningen og er beskyttet af ophavsret.